Esperantohelsinki

Vuosikokous – jarkunveno

Advertisements

Helsingin esperantoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuran toimistossa, osoite Siltasaarenkatu 15 C 65, tiistaina 13.3.2018 klo 18.00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Hallitus

La laŭstatuta jarkunveno de Esperanto-klubo de Helsinki okazos en la oficejo, adreso Siltasaarenkatu 15 C 65, mardon 13.3.2018 je la 18-a horo. Ĉiuj membroj estas kore bonvenaj.

Estraro

Advertisements

Advertisements